Vårt miljöansvar

Transporter

Våra leverantörer har alla miljögodkända bilar för innerstadstrafik. Vi samordnar transporterna i möjligaste mån, exempelvis, den som levererar tar med sig sitt avfall i retur.

Material 

Allt material sorteras enligt principen plast-brännbart-fyllnadsmassor-järn-ej återvinningsbart.

Produkter 

Skall vara miljödeklarerade.

Miljöhälsofarliga produkter

Anmäls vid kännedom omgående till beställaren.

Hjälpmedel

Alla hjälpmedel skall vara godkända och kontrollerade av respektive myndighet, ställningar besiktigas och överlämnas till oss med intyg av respektive arbetsledare.

Skydd av varor

Varor skall alltid skyddstäckas för vatten, kyla samt värme. Underlag skall vara uttorkat med rätt temperatur.

Personskydd

Yttre skydd utföres alltid vid ställningsbyggnation för tredje man, gäller även uppställande av provisorisk el och annan maskinutrustning. Inre skydd, första hjälpen finns i manskapsutrymme, varje arbetsplats har fast eller mobil telefon för rekvirering av ambulans och kontakt med arbetarskyddet och eventuell anhörig.

Anställda

Varje anställd är utbildad i respektive yrke samt väl förtrogen med skyddsrutiner för tredje man och sig själv. Dom har även instruerats i första hjälpen samt rutiner vid ett olyckstillfälle.